Plačiau apie audito paslaugas

Metinių, tarpinių bei konsoliduotų finansinių ataskaitų, parengtų pagal nacionalinius ir/arba Tarptautinius finansinės atskaitomybės standartus auditas

Mūsų siūlomų audito paslaugų tikslas yra pareikšti nuomonę, ar įmonės finansinės ataskaitos visais reikšmingais atžvilgiais tikrai ir teisingai parodo įmonės finansinę būklę, finansinius veiklos rezultatus ir pinigų srautus, vadovaujantis buhalterinę apskaitą ir finansinių ataskaitų sudarymą reglamentuojančiais teisės aktais. Be formalios audito išvados įmonės vadovybei mes taip pat pateikiame: Mūsų pastebėjimus bei pasiūlymus dėl aptiktų rizikų, galinčių lemti reikšmingas finansinių ataskaitų rengimo klaidas bei neteisingą mokesčių apskaičiavimą Mūsų rekomendacijas dėl aptiktų rizikų minimizavimo Mūsų pasiūlymus apskaitos, administraciniais ir vidaus kontrolės gerinimo klausimais

Veiklos ir valdymo auditas

Siūlomų veiklos audito paslaugų tikslas – įmonės veiklos tobulinimo galimybių atskleidimas. Paslaugų teikimo metu įmonės veikla vertinama ekonomiškumo, rezultatyvumo ir efektyvumo atžvilgiu: Vertinant ekonomiškumą, tiriama, ar lėšos išleistos pagal tikslinę paskirtį Vertinant rezultatyvumą, tiriama, ar naudojant išteklius įvykdytos užduotys, pasiekti numatyti tikslai Vertinant efektyvumą, abu minėti tyrimai sujungiami ir rezultatai palyginami su jiems pasiekti sunaudotais ištekliais.

Konsultacijos apskaitos ir finansinių ataskaitų sudarymo klausimais

Mes teikiame bendrovėms operatyvią bei visapusišką pagalbą, sprendžiant finansinių ataskaitų rengimo bei kasdienius su apskaitos vedimu susijusius klausimus. Mūsų paslaugos apima: Konsultacijas apskaitos vedimo klausimais, konsultacijas apskaitos politikos rengimo, taikymo ir tobulinimo klausimais, konsultacijas Tarptautinių apskaitos standartų ir Lietuvos verslo apskaitos standartų taikymo klausimais, konsultacijas konsolidavimo klausimais, konsultacijas specifinių arba sudėtingų sandorių ir ūkinių operacijų klausimais.

Finansinių ataskaitų parengimas ar pertvarkymas pagal TFAS

Rengdamas finansines ataskaitas, auditorius vadovaujasi Tarptautiniu susijusių paslaugų standartu, kuris nustato specialiuosius reikalavimus užduoties atlikimui. Kadangi ši paslauga yra atliekama vadovaujantis auditoriaus profesine kompetencija ir pareigingumu, auditoriaus parengtos/pertvarkytos finansinės ataskaitos suteikia aukšto lygio patikimumą Jūsų finansinėms ataskaitoms.

Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšomis finansuojamų projektų auditas

Mūsų siūlomų paslaugų tikslai yra: Pareikšti nuomonę, ar su Europos Sąjungos struktūrinių fondų teikiama parama susijusiuose mokėjimo prašymuose deklaruotos išlaidos yra tinkamos finansuoti Konsultuojant apskaitos, išlaidų traktavimo bei kitais klausimais, padėti projektų vykdytojams tinkamai įvykdyti prisiimtus reikalavimus ir išvengti netinkamų finansuoti išlaidų rizikos

Atskirų finansinių ataskaitų, finansinių elementų, sąskaitų arba straipsnių auditas

Tam tikrais atvejais bendrovėms yra svarbi auditoriaus nuomonė ne dėl visų finansinių ataskaitų, o tik dėl atskiros jų dalies, pavyzdžiui, dėl pelno (nuostolių) ataskaitos, mokėtinų sumų likučio, sąnaudų dydžio teisingumo ir pan. Šiuo atveju siūlome mažesnės apimties į konkretų tikslą nukreiptas audito paslaugas, padėsiančias gauti objektyvią ir kompetentingą nuomonę dėl Jums aktualios finansinių ataskaitų dalies.

Susisiekite

Justinas Basalykas

Justinas Basalykas

Vadovaujantis partneris

Mokestinės paslaugos

Sužinoti daugiau

Verslo konsultacijos

Sužinoti daugiau

Apskaitos paslaugos

Sužinoti daugiau

Teisinės paslaugos

Sužinoti daugiau