Naudos gavėjų registras

Visi Lietuvoje įsteigti juridiniai asmenys (išskyrus tuos, kurių vienintelis dalyvis yra valstybė ar savivaldybė) iki 2022 m. rugpjūčio 1 d. turi pateikti informaciją apie savo  galutinius naudos gavėjus Juridinių asmenų naudos gavėjų informacinės sistemos (JANGIS) tvarkytojui – Registrų centrui.

Kodėl reikia teikti informaciją apie galutinius naudos gavėjus?

Prievolė yra numatyta LR pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatyme, kuris įgyvendina  2015 m. gegužės 20 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą (ES) 2015/849. Teisiniu reguliavimu siekiama: didesnio skaidrumo ir visuomenės pasitikėjimo, užkardyti pinigų plovimą ir teroristų finansavimą.

Informacijos pateikimas yra būtina sąlyga paslaugoms finansų įstaigose gauti (pvz. sąskaitos atidarymas, piniginės operacijos, sandoriai ir kt.). JANGIS duomenimis, teikdami paslaugas, įpareigoti naudoti ir kiti ūkio subjektai, pavyzdžiui, auditoriai, antstoliai, notarai, buhalterines paslaugas teikaintys subjektai ir kiti. Nepateikus informacijos į JANGIS sistemą rizikuojama negauti pastarųjų paslaugų.

Už duomenų apie juridinį asmenį tikslumą ir teisingumą atsako juridinio asmens valdymo organas, kuriam gresia atsakomybė ne tik už duomenų nepateikimą laiku, bet ir už netikslių ar neteisingų duomenų pateikimą

Kas yra galutinis naudos gavėjas?

 • Tiesioginis savininkas – fizinis asmuo, kuris tiesiogiai, turėdamas didesnę kaip 25 proc. nuosavybės teisių ir (ar) balsavimo teisių kontoliuoja juridinį asmenį;
 • Netiesioginis savininkas – fizinis asmuo, kuris kontroliuoja juridinio asmens dalyvį (-ius) ir tokiu būdu netiesiogiai turi daugiau kaip 25 proc. nuosavybės teisių ir (ar) balsavimo teisių juridiniame asmenyje.
 • Fizinis asmuo, kuris kitais būdais kontroliuoja juridinį asmenį, pavyzdžiui, turi teisę paskirti ar atšaukti juridinio asmens vadovę, priimti strateginio pobūdžio sprendimus.
 • Jeigu tokių asmenų nėra, naudos gavėju laikomas fizinis asmuo, kuris kitomis teisėmis kontroliuoja juridinį asmenį, pavyzdžiui, yra jo vadovas, valdybos ar kito kolegialaus organo pirmininkas, narys ar kt. (pavyzdžiui, vyresnysis vadovas).

Naudos gavėjo rolės atskleistos Lentelėje Nr. 1 žemiau.

Lentelė 1. Naudos gavėjo rolė

DIRECT OWNER INDIRECT OWNER PERSON CONTROLLING BY OTHER MEANS

1) Akcijų/pajų/įnašų investicinių vienetų dalis (≥ 25 %) arba

2) Balsų dalis (≥ 25 %)

1) Fizinis asmuo kontroliuoja, turi daugiau nei 25 % nuosavybės teisių ir (ar) balsavimo teisių, juridiniame asmenyje ar investiciniame fonde, kuris turi daugiau nei 25 % LT juridinio asmens nuosavybės teisių ar balsavimo teisių;

2) Fizinis asmuo kontroliuoja, turi daugiau nei 25 % nuosavybės teisių ir (ar) balsavimo teisių, juridiniame asmenyje, kurie visi kartu turi daugiau nei 25 % LT juridinio asmens nuosavybės teisių ar balsavimo teisių;

3)Fizinis asmuo tiesiogiai ar netiesiogiai kontroliuoja juridinius asmenis, su kuriais bendrai fizinis asmuo turi daugiau nei 25 % LT juridinio asmens nuosavybės teisių ar balsavimo teisių.

1) Turintis teisę paskirti ir (ar) pašalinti juridinio asmens vadovą ir (ar) valdybos (ar kito kolegialaus valdymo organo) narius;

2) Turintis teisę patvirtinti metinę finansinę ataskaitą, susijusią su dividendų išmokėjimu;

3) Turintis teisę vetuoti juridinio asmens valdymo organų sprendimus;

4) Kitais būdais kontroliuojantis juridinį asmenį per artimus giminystės, kitus asmeninius ar verslo ryšius (naudos gavėjas tiesioginės įtakos juridiniam asmeniui gali ir neturėti);

5) Turintis galimybes naudotis ar gauti kitokią naudą iš juridiniam asmeniui priklausančio turto ir (ar) veiklos;

6)Kita ..............

1) Vadovas;

2) Valdybos (ar kito kolegialaus valdymo organo) pirmininkas;

3) Valdybos (ar kito kolegialaus valdymo organo) narys;

4) Kiti (vyresnysis vadovas).

Kaip pateikti duomenis apie naudos gavėjus?

Duomenys į JANGIS teikiami tik elektronine forma, prisijungus prie Registrų centro savitarnos. Pagal šiuos duomenis suformuoti dalyvių ir naudos gavėjų sąrašai pasirašomi kvalifikuotu elektroniniu parašu.

Kas gali teikti informaciją?

Duomenis į JADIS naudos gavėjų posistemį (JANGIS) gali teikti:

 1. juridinio asmens vadovas;
 2. įgaliotas asmuo;
 3. prokuristas, kai Juridinių asmenų registre įregistruota prokūra.

Kokią informaciją reikia pateikti apie galutinį naudos gavėją?

 1. Galutinio naudos gavėjo asmens duomenys:
  • Naudos gavėjo vardas, pavardė;
  • Gimimo data;
  • Identifikacinis kodas (jeigu pagal užsienio valstybės teisės aktus asmens kodas suteikiamas).
 2. Asmens dokumento duomenys: 
  • Asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopija;
  • Asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą išdavusios valstybės pavadinimas;
  • Dokumento tipas (pasas/ID);
  • Pilietybė (pilietybės).
 3. Nuolatinės gyvenamosios vietos duomenys:
  • Šalis, kurioje asmuo nuolat gyvena;
  • Tikslus gyvenamosios vietos adresas;
  • Rezidavimo valstybės (valstybių) mokesčių tikslais pavadinimas (pavadinimai).
 4. Naudos gavėjo rolė.
 5. Jei naudos gavėjas – netiesioginis savininkas, informacija apie kontroliuojamus juridinius asmenis (žr. Lentelė Nr. 2).
 6. Svarbu! Atkreipiame dėmesį, jog pildant duomenis į JANGIS juridiniams asmenims nepakanka tik deklaruoti, kas yra jų naudos gavėjai, tačiau reikia pateikti ir struktūros „medį“ bei sukelti tinkamos formos lydinamuosius dokumentus: naudos gavėjų asmens tapatybę patvirtinančių dokumentų kopijas; jei naudos gavėjas valdo netiesiogiai per užsienio juridinį (-ius) asmenį (-is) – oficialiai išverstus užsienio juridinio (-ių) asmens (-ų) išrašus su apostile.

Lentelė 2. Informacija apie juridinius asmenis, per kuriuos fizinis asmuo turi Lietuvos juridinio asmens kontrolę

PAGRINDINĖ INFORMACIJA PAPILDOMAI
 1. Juridinio asmens kodas;
 2. Pavadinimas;
 3. Teisinė forma;
 4. Buveinės adresas.
Jei juridinis asmuo - užsienio juridinis asmuo: Jei investicinis fondas: Jei valstybė ar savivaldybė:
 1. Valstybės, kurioje įregistruotas juridinis asmuo, pavadinimas;
 2. Registro, kuriame juridinis asmuo registruotas, pavadinimas;
 3. Data, kada juridinis asmuo buvo įregistruotas registre.
 1. Investicinio fondo pavadinimas;
 2. Lietuvos banko arba užsienio valstybės priežiūros institucijos suteiktas kodas, jeigu jis buvo suteiktas;
 3. Valstybės, kurioje investicinis fondas įsteigtas, pavadinimas;
 4. Investicinio fondo įsteigimo data;
 5. Užsienio valstybės priežiūros institucijos išduoto dokumento, patvirtinančio užsienio investicinio fondo buvimą, data, dokumento tipas, dokumento numeris, dokumento aprašymas;
 6. Investicinės bendrovės valdymo įmonė: juridinio asmens kodas, pavadinimas, teisinė forma, buveinės adresas, valstybės, kurioje įregistruotas juridinis asmuo pavadinimas, registro pavadinimas, įregistravimo data.
 1. Valstybės ar savivaldybės pavadinimas;
 2. Valstybės ir savivaldybės teises ir pareigas įgyvendinti institucija: jos kodas, pavadinimas, teisinė forma, buveinė.

Kam bus prieinama informacija?

Naudos gavėjų duomenys bus prieinami valstybės ir savivaldybių institucijoms, kredito ir finansų įstaigoms, žiniasklaidos atstovams, fiziniams ir juridiniams asmenims įstatymų nustatytais atvejais, taip pat ir plačiajai visuomenei.