Mūsų paslaugos

Mes žinome, kad galimybės ir iššūkiai su kuriais Jūs susiduriate yra unikalūs, todėl esame pasiruošę patenkinti bet kokius jūsų poreikius. Mes teikiame platų spektrą specializuotų paslaugų tiek fiziniams, tiek ir juridiniams asmenims, pradedant pradedančiomis (start-up) ir sparčiai augančiomis įmonėmis, baigiant mažomis ir vidutinėm įmonėm (SME) bei gerai žinomoms tarptautinėms korporacijoms.

Siūlome ne tik skaičiavimus ir ataskaitas. Leiskite mums įgyvendinti strateginius sprendimus, kurie leidžia optimizuoti mokesčių sąnaudas ir riziką, pagerinti finansų valdymo procesus ir padidinti bendrą efektyvumą bei kokybę.

Paslaugos

Mokesčių paslaugos

Mokesčių peržiūra ir optimizavimas

 • Kompleksinės mokesčių peržiūros ir (arba) mokesčių auditas, nustatantis mokesčių riziką (peržiūrint mokesčius visa apimtimi arba sutelkiant dėmesį į konkrečius mokesčius, pvz., Pelno mokestį, PVM ir kt.);
 • Mokesčių apskaičiavimo bei mokėjimo, ataskaitų teikimo teisingumo peržiūra;
 • Išvadų ir rekomendacijų, leidžiančių sušvelninti arba pašalinti mokesčių riziką, pristatymas;
 • Klientų konsultavimas dėl galimų mokesčių lengvatų ir kitų palankių mokesčių tvarkų;
 • Reikalingų rašytinių paaiškinimų, patvirtinimų ir (arba) įpareigojančio susitarimo dėl mokesčių teisės aktų nuostatų taikymo gavimas iš Valstybinės mokesčių inspekcijos;
 • Pagalba praktiškai įgyvendinant mokesčių optimizavimo priemones.

M&A ir sandoriai

 • Konsultacijos įmonių įsigijimo ir jungimo, verslo ar įmonių akcijų pardavimo atvejais;
 • Išsamaus patikrinimo (angl. due dilligence) procedūros įsigyjamiems ar perleidžiamiems subjektams;
 • Konsultacijos holdingo kompanijų ir kitais grupės formavimo klausimais;
 • Patarimai dėl palankiausios sandorių struktūros mokesčių tikslais;
 • Sandorio dokumentų peržiūra ir vertinimas mokesčių požiūriu;

Pagalba registruojantis mokesčių tikslais

 • Registracija (išregistravimas) Lietuvos mokesčių mokėtojų registre;
 • Registracija dėl socialinio draudimo bei privalomojo sveikatos draudimo;
 • Nuolatinių buveinių registravimas (išregistravimas) pelno mokesčio tikslais;
 • Savarankiškai dirbančių asmenų veiklos registravimas (išregistravimas);
 • Registracija PVM mokėtojų registre.

Sandorių Kainodara (transfer pricing)

 • Sandorių kainodaros (transfer pricing) dokumentų rengimas ir atnaujinimas;
 • Lyginamosios analizės rengimas;
 • Pagalba įpareigojančio sandorių kainodaros sprendimo procedūroje; 
 • Grupės sandorių kainodaros politikos ir sutarčių rengimas;
 • Pagalba sandorių kainodaros tyrimuose ir audituose. 

Užsienio investicijų apmokestinimas

 • Įvertinimas, ar užsienio subjektas turi nuolatinę buveinę Lietuvoje bei, esant nuolatinei buveinei, jos registravimas; 
 • Mokestiniai klausimai, susiję su Lietuvoje investuojančiomis užsienio bendrovėmis ir Lietuvos įmonėmis, ketinančiomis investuoti užsienyje;
 • Tinkamos verslo formos ir struktūros parinkimas;
 • Holdingo bendrovės jurisdikcijos parinkimas;
 • Nuolatinės buveinės probleminiai klausimai; 
 • Mokestiniai klausimai dėl pelno mokesčio prie šaltinio.

Atstovavimas mokestiniais klausimais

 • Pagalba rengiant paklausimus mokesčių administratoriui;
 • Atstovavimas kliento, gaunant išankstinį privalomąjį mokesčių administratoriaus įsipareigojimą dėl mokesčių teisės normų taikymo;
 • Mokestinės situacijos visapusis įvertinimas ir tolimesnio veiksmų plano parengimas kilus mokestiniam ginčui su mokesčių inspekcija. 

KITOS MOKESČIŲ PASLAUGOS

Pelno mokestis

 • Įvertinimas, kurios mokesčių teisės normos turi būti taikomos konkrečioje situacijoje
 • Apmokestinamųjų ir neapmokestinamųjų pajamų pripažinimas
 • Sąnaudų pripažinimas (leidžiami atskaitymai, ribotu dydžiu leidžiami atskaitymai, neleidžiami atskaitymai)
 • Pelno mokesčio lengvatų pritaikymo klausimai
 • Dvigubo apmokestinimo išvengimo klausimai
 • Deklaracijų ir ataskaitų pelno mokesčio klausimais rengimas ir teikimas

Gyventojų pajamų mokestis

 • Lietuvos ir užsienio asmenų pajamų apmokestinimas Lietuvoje
 • Apmokestinamųjų ir neapmokestinamųjų pajamų pripažinimas
 • Savarankiškai dirbančio asmens statuso registravimas ir pajamų, gautų iš savarankiškos veiklos vykdymo, apmokestinimas
 • Gyventojų pajamų mokesčio deklaracijų rengimas ir pateikimas

Pridėtinės vertės mokestis

 • Patarimai dėl tarptautinės prekybos sandorių struktūros ir tiekimo grandinių konfigūracijų
 • Patarimai dėl registracijos PVM tikslais
 • Pagalba PVM susigrąžinimo/įskaitymo procedūroje
 • Pagalba užtikrinant atitiktį PVM teisės aktų reikalavimams (PVM deklaracijos, duomenų perdavimas elektroninėse informacijos sistemose (i.MAS) ir t.t.)
 • Pagalba ruošiant ir pateikiant Intrastat ataskaitas
 • Pagalba mokestiniuose ginčuose dėl PVM
 • 0% PVM tarifo taikymo klausimai
 • PVM atskaitos klausimai
 • Specialiųjų PVM rėžimų taikymo klausimai

Nekilnojamojo turto mokestis

 • Nekilnojamojo turto mokesčio prievolės fiziniams ir juridiniams asmenims
 • Nekilnojamojo turto mokesčio apskaičiavimas
 • Nekilnojamojo turto mokesčių lengvatų taikymas
 • Nekilnojamojo turto mokesčių deklaracijų rengimas ir pateikimas

Akcizo ir muito mokesčiai

 • Įvertinimas, ar prekėms taikomi akcizai ir (arba) muitai
 • Sandėlių registravimas mokesčių tikslais
 • Atleidimo nuo akcizų ir muitų atvejai
 • Akcizų ir muitų apskaičiavimas ir ataskaitų teikimas

Valstybinio socialinio draudimo ir privalomojo sveikatos draudimo įmokos

 • Įpareigojimo mokėti valstybinio socialinio draudimo įmokas ir privalomojo sveikatos draudimo įmokas vertinimas
 • Savarankiškai dirbančių asmenų ir kitų asmenų įsipareigojimai
 • Jurisdikcijos nustatymas, kur turėtų būti mokamos socialinio draudimo įmokos, kai vykdoma tarpvalstybinė įdarbinimo / savarankiško darbo veikla
 • Valstybinio socialinio draudimo pranešimų, ataskaitų ir ataskaitų rengimas ir pateikimas

Paslaugos

Finansų paslaugos

PARAMA VERSLO STRATEGIJOJE IR FINANSŲ VALDYME

 • Finansinės infrastruktūros sukūrimas ir įgyvendinimas
 • Strateginis finansų planavimas
 • Prognozavimas, planavimas ir biudžeto sudarymas
 • Atstovavimas finansavimo klausimais (bankai ir kitos finansinės institucijos).
 • Sąnaudų ir pelningumo analizė ir valdymas

FINANSINĖS ATASKAITOS IR ATITIKTIES TEISĖS REIKALAVIMAMS UŽTIKRINIMAS

 • Finansinis konsolidavimas
 • Finansinis verslo planų rengimas
 • Valdymo ir finansinė atskaitomybė
 • Teisės aktų reikalavimų laikymosi užtikrinimas

VIDAUS KONTROLĖ

 • Finansinio turto ir įsipareigojimų valdymas
 • Pinigų srautų valdymas ir prognozavimas
 • Įmonės vidaus kontrolės sistemos vertinimas ir rekomendacijų teikimas
 • Įmonės veiklos rodiklių analizė
 • Pagalba atliekant vidaus auditą
 • Banko įsipareigojimų priežiūra
 • Finansų kontrolė

RIZIKŲ VALDYMAS

 • Rizikų nustatymas, jų įvertinimas
 • Rizikų mažinimo sprendimų paieška ir įgyvendinimas

FINANSINĖS KONSULTACIJOS

 • Situacijos analizė ir rekomendacijų teikimas rūpimais finansiniais klausimais

Paslaugos

Auditas

Finansinių ataskaitų parengimas ar pertvarkymas pagal TFAS

Rengdamas finansines ataskaitas, auditorius vadovaujasi Tarptautiniu susijusių paslaugų standartu, kuris nustato specialiuosius reikalavimus užduoties atlikimui. Kadangi ši paslauga yra atliekama vadovaujantis auditoriaus profesine kompetencija ir pareigingumu, auditoriaus parengtos/pertvarkytos finansinės ataskaitos suteikia aukšto lygio patikimumą Jūsų finansinėms ataskaitoms.

Metinių, tarpinių ir konsoliduotų finansinių ataskaitų auditas

Mūsų siūlomų audito paslaugų tikslas yra pareikšti nuomonę, ar įmonės finansinės ataskaitos visais reikšmingais atžvilgiais tikrai ir teisingai parodo įmonės finansinę būklę, finansinius veiklos rezultatus ir pinigų srautus, vadovaujantis buhalterinę apskaitą ir finansinių ataskaitų sudarymą reglamentuojančiais teisės aktais.

Be formalios audito išvados įmonės vadovybei mes taip pat pateikiame:

 • Mūsų pastebėjimus bei pasiūlymus dėl aptiktų rizikų, galinčių lemti reikšmingas finansinių ataskaitų rengimo klaidas bei neteisingą mokesčių apskaičiavimą;
 • Mūsų rekomendacijas dėl aptiktų rizikų minimizavimo;
 • Mūsų pasiūlymus apskaitos, administraciniais ir vidaus kontrolės gerinimo klausimais.

Veiklos ir valdymo auditas

Siūlomų veiklos audito paslaugų tikslas – įmonės veiklos tobulinimo galimybių atskleidimas. Paslaugų teikimo metu įmonės veikla vertinama ekonomiškumo, rezultatyvumo ir efektyvumo atžvilgiu:

 • Vertinant ekonomiškumą, tiriama, ar lėšos išleistos pagal tikslinę paskirtį;
 • Vertinant rezultatyvumą, tiriama, ar naudojant išteklius įvykdytos užduotys, pasiekti numatyti tikslai;
 • Vertinant efektyvumą, abu minėti tyrimai sujungiami ir rezultatai palyginami su jiems pasiekti sunaudotais ištekliais.

Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšomis finansuojamų projektų auditas

Mūsų siūlomų paslaugų tikslai yra:

 • Pareikšti nuomonę, ar su Europos Sąjungos struktūrinių fondų teikiama parama susijusiuose mokėjimo prašymuose deklaruotos išlaidos yra tinkamos finansuoti;
 • Konsultuojant apskaitos, išlaidų traktavimo bei kitais klausimais, padėti projektų vykdytojams tinkamai įvykdyti prisiimtus reikalavimus ir išvengti netinkamų finansuoti išlaidų rizikos.

Atskirų finansinių ataskaitų, finansinių elementų, sąskaitų arba straipsnių auditas

Tam tikrais atvejais bendrovėms yra svarbi auditoriaus nuomonė ne dėl visų finansinių ataskaitų, o tik dėl atskiros jų dalies, pavyzdžiui, dėl pelno (nuostolių) ataskaitos, mokėtinų sumų likučio, sąnaudų dydžio teisingumo ir pan. Šiuo atveju siūlome mažesnės apimties į konkretų tikslą nukreiptas audito paslaugas, padėsiančias gauti objektyvią ir kompetentingą nuomonę dėl Jums aktualios finansinių ataskaitų dalies.

Konsultacijos apskaitos ir finansinių ataskaitų sudarymo klausimais

Mes teikiame bendrovėms operatyvią bei visapusišką pagalbą, sprendžiant finansinių ataskaitų rengimo bei kasdienius su apskaitos vedimu susijusius klausimus.

Mūsų paslaugos apima:

 • Konsultacijas apskaitos vedimo klausimais;
 • Konsultacijas apskaitos politikos rengimo, taikymo ir tobulinimo klausimais;
 • Konsultacijas Tarptautinių apskaitos standartų ir Lietuvos verslo apskaitos standartų taikymo klausimais;
 • Konsultacijas konsolidavimo klausimais;
 • Konsultacijas specifinių arba sudėtingų sandorių ir ūkinių operacijų klausimais.

Paslaugos

Apskaitos paslaugos

Vedamos apskaitos peržiūra ir įvertinimas

Mes galime padėti savo klientams įvertinti esamą buhalterinės apskaitos tvarkymo padėtį ir apžvelgti galimas rizikas. Mes visada ieškome galimybių supaprastinti apskaitos procesus, sumažinti su tuo susijusias išlaidas ir pagerinti apskaitos kokybę. 

Vyriausiojo buhalterio funkcija

Mes galime užtikrinti visas funkcijas, kurias įstatymas paprastai priskiria vyr. buhalteriui, atsakingam už įmonės finansinių veiksmų valdymą.

DARBO UŽMOKESČIO APSKAITA

Darbuotojo kompensacijos apskaičiavimas, įskaitant:

 • Darbo užmokesčio apskaičiavimas;
 • Privalomos išskaitos iš darbo užmokesčio;
 • Darbdavio mokesčiai ir kt.

FINANSINĖ ATSKAITOMYBĖ

 • Finansinių ataskaitų, aiškinamųjų raštų ir vadovybės ataskaitų rengimas;
 • Bendravimas su auditoriumi; 
 • Finansinių ataskaitų pateikimas. 

privalomos deklaracijos

 • Įstatyminių mokestinių ir finansinių ataskaitų, deklaracijų rengimas ir teikimas; 
 • Statistinių ataskaitų rengimas ir teikimas. 

Finansinė ir mokesčių apskaita

Užtikrinimas, jog visos įmonės operacijos yra tinkamai apskaitytos ir visa reikalinga dokumentacija finansinei ir mokesčių apskaitai yra parengta.